کالری شمار

کالری شمار تن ماهی، تن ماهی (یک قوطی)

تن ماهی

۵۶۰ کیلو کالری انرژی

میزان پیاده روی برای سوزاندن انرژی این غذا= ۱ ساعت و ۵۱ دقیقه و ۱۰ ثانیه

محاسبه‌گر کالری

گرم تن ماهی برابر است با

۳۱۵ کیلو کالری انرژی

میزان پیاده روی برای سوزاندن انرژی این غذا

2 ساعت و 13 دقیقه و 20 ثانیه