کالری شمار

کالری شمار پوره سیب زمینی، پوره مخلوط با شیر و بدون کره

پوره سیب زمینی

۱۴۰ کیلو کالری انرژی

میزان پیاده روی برای سوزاندن انرژی این غذا= ۱ ساعت و ۳ دقیقه و ۳۲ ثانیه

محاسبه‌گر کالری

لیوان پوره سیب زمینی برابر است با

۱۸۰ کیلو کالری انرژی

میزان پیاده روی برای سوزاندن انرژی این غذا

2 ساعت و 13 دقیقه و 20 ثانیه