کالری شمار

کالری شمار دل مرغ، سنگدان مرغ، ران مرغ، سینه مرغ، بال مرغ، کتف مرغ

مرغ

۱۵۹ کیلو کالری انرژی

میزان پیاده روی برای سوزاندن انرژی این غذا= ۱ ساعت

محاسبه‌گر کالری

گرم دل مرغ برابر است با

۱۷۰ کیلو کالری انرژی

میزان پیاده روی برای سوزاندن انرژی این غذا

2 ساعت و 13 دقیقه و 20 ثانیه