کالری شمار

کالری شمار سیب‌زمینی خام، سیب‌زمینی پخته، پوره سیب‌زمینی، سیب‌زمینی سرخ‌کرده

سیب‌زمینی

۳۱۲ کیلو کالری انرژی

میزان پیاده روی برای سوزاندن انرژی این غذا= ۵۷ دقیقه و ۳۲ ثانیه

محاسبه‌گر کالری

عدد متوسط سیب‌زمینی خام برابر است با

۱۶۳ کیلو کالری انرژی

میزان پیاده روی برای سوزاندن انرژی این غذا

2 ساعت و 13 دقیقه و 20 ثانیه