کالری شمار

کالری شمار ماهی

ماهی

۱۰۰ کیلو کالری انرژی

میزان پیاده روی برای سوزاندن انرژی این غذا= ۳۵ دقیقه و ۱۸ ثانیه

محاسبه‌گر کالری

گرم ماهی برابر است با

۱۰۰ کیلو کالری انرژی

میزان پیاده روی برای سوزاندن انرژی این غذا

2 ساعت و 13 دقیقه و 20 ثانیه